Regulamin strony

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VERSO.PL , ul. Freta 17, 00-227 Warszawa zwanym dalej Verso.

Regulamin skierowany jest do każdego Usługobiorcy, niezależnie od formy prawnej, w niniejszym Regulaminie Usługobiorca to:

  • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  • osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

Usługi są świadczone odpłatnie, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
Koszt usługi jest każdorazowo ustalany indywidualnie i przekazywany przez Verso w formie oferty wysłanej na adres e-mail Usługobiorcy.

Złożenie zamówienia

1.Usługobiorca zainteresowany świadczeniem usług przez Verso składa drogą mailową na adres wskazany na stronie verso.pl, prośbę o przedstawienie oferty handlowej.
2.W odpowiedzi na e-mail Usługobiorcy Verso składa ograniczoną czasowo ofertę cenową, która zawiera informację o zakresie realizowanej usługi, jej koszcie uwzględniającym koszt wysyłki oraz szacowanym czasie wykonania.
3.Usługobiorca może dopłacić za wykonanie usługi, tzw. ekspresem. Jest to usługa ustalana indywidualnie i musi być potwierdzona tak samo, jak zamówienie.
4.Potwierdzanie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie maila potwierdzającego przyjęcie przekazanej przez Verso oferty.
5.Po otrzymaniu zamówienia Usługobiorca jest zobligowany do opłacenia usługi z góry na podstawie przekazanych przez Verso danych do realizacji przelewu (w szczególności na podstawie faktury proformy).
6.Usługobiorca ma możliwość opłacania usługi przelewem. Płatność powinna nastąpić w terminie wskazanym przez Verso. Niedotrzymanie terminu płatności przez Usługobiorcę może skutkować odmówieniem świadczenia usługi przez Verso. W takim przypadku Verso dokona zwrotu środków w ciągu 14 dni roboczych na konto, z którego został dokonany przelew przez Usługobiorcę. Za termin zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na koncie Verso.
7.Moment opłacania usługi przez Usługobiorcę jest momentem zawarcia umowy na świadczenie usług, w tym usług drogą elektroniczną.
8.Rozpoczęcie świadczenia usługi odbywa się dopiero po skutecznym złożeniu zamówienia oraz opłacenia z góry kosztu usługi.
9.Na podstawie indywidualnych ustaleń, Verso może zgodzić się na opłacenie usługi z dołu lub podział płatności na części. Jednakże musi to zostać potwierdzone w korespondencji mailowej pomiędzy Verso oraz Usługobiorcą. Jeżeli w takim wypadku Verso rozpocznie świadczenie usługi, jednakże z przyczyn niezależnych od niego nie dojdzie do pełnego wykonania usługi, Usługobiorca jest zobligowany do zwrotu poniesionych przez Verso kosztów.

Zasady świadczenia usług

10.Usługi są świadczone przez Verso z najwyższą starannością oraz zachowaniem zawodowego profesjonalizmu.
11.Verso dba o zachowanie poufności w zakresie świadczonych usług oraz przekazywanych przez Usługobiorcę informacji. W przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych Verso zobowiązuje się zobligować je do poufności.
12.Verso stara się udzielić odpowiedzi w jak najkrótszym czasie, jednak nie gwarantuje minimalnego czasu odpowiedzi na zapytania e-mail, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za brak odpowiedzi, w sytuacji, gdy wiadomość e-mail od Usługobiorcy zostanie zakwalifikowana przez konto pocztowe jako SPAM.

Wymagania techniczne do otrzymania oferty i skorzystania z usługi

13.Do złożenia oferty niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty e-mail.
14.Verso nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania poczty e-mail Usługobiorcy, w szczególności nie jest w stanie zagwarantować, że przekazana przez niego wiadomość nie zostanie zakwalifikowana jako SPAM.
15.W przypadku usług świadczonych z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, Usługobiorca musi sobie zapewnić dostęp do Internetu oraz komunikatora.
16.Verso nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z problemów z Internetem lub oprogramowaniem. Jeżeli ze względów technicznych skorzystanie z usługi okaże się niemożliwe, Verso wskaże inny termin skorzystania z usługi.

Odstąpienie od umowy i obowiązki Usługobiorcy

17.W momencie dokonania płatności za usługę (lub część usługi) Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy.
18.Jeżeli Verso wyraził zgodę na dokonanie płatności po wykonaniu usługi, Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy z momentem wykonania usługi.
19.Usługobiorca ma prawo zrezygnować ze świadczenia usługi, jeżeli po przyjęciu oferty Usługobiorcy nie dokonał płatności lub częściowej płatności. W przypadku, gdy Verso zgodził się na płatność z dołu, Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Verso nie przystąpił do rozpoczęcia świadczenia usługi. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi, Usługobiorca jest zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów lub całości wynagrodzenia, w zależności od tego, czy usługa została już wykonana czy nie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
20.W celu odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie Usługobiorca może wysłać wiadomość e-mail do Verso na adres kontaktowy wskazany na stronie verso.pl, z informacją o rezygnacji z zamówionej usługi. Formularz odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
21.Brak dokonania płatności, jeżeli została ustalona z góry jest traktowany jako odstąpienie od umowy i nie wymaga dodatkowych działań po stronie Usługobiorcy.
22.Usługobiorca nie ma prawa dostarczać Verso treści o charakterze bezprawnym.

Reklamacje

23.Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia uzasadnionej reklamacji na świadczone usługi. Reklamacji należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, szczegóły podstawy reklamacji na adres e-mail Verso wskazany na stronie verso.pl.
24.Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie 14 dni roboczych od dnia ich skutecznego złożenia.
Reklamacji nie podlega wysokość wynagrodzenia, błędna interpretacja porady przez Usługobiorcę, brak satysfakcji Usługobiorcy, udzielenie zaleceń, rozbieżnych z oczekiwaniami Usługobiorcy.

Dane osobowe

25.Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, jego pracowników, podwykonawców, współpracowników, klientów oraz wszelkich innych danych niezbędnych do realizacji usługi jest Verso.
26.Dane, o których mowa w ustępie powyżej będą przetwarzane jedynie w celu kontaktu, złożenia oferty, przyjęcia, potwierdzenia oraz realizacji Usługi. Podane dane będą przetwarzane na podstawie umowy na świadczenie usług zawartej z administratorem lub zgody Usługobiorcy.
27.Verso udostępnia dane Usługobiorcy w celu należytego świadczenia usług podmiotom zapewniającym ciągłość działania elektronicznych środków stosowanych przez Verso, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.
28.Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym.
29.Usługobiorcy, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych przysługuje prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail wskazany na stronie verso.pl.
30.Dane Usługobiorcy będą przetwarzane przez okres do 5 lat po zakończeniu świadczenia usług (ze względu na przepisy podatkowe).
31.W sprawach spornych Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Postanowienia końcowe

32.Verso zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
33.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.